top of page
szurkeht.png

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

A city.hu Várostudományi Szemle évente négy periodikával megjelenő online tudományos folyóirat. A szerkesztőség a szerkesztoseg@cityhu.net címen fogadja a kéziratokat. Amennyiben a kéziratleadással kapcsolatosan technikai problémái vagy kérdései vannak, lépjen kapcsolatba a szerkesztőséggel.

 

Kézirat formai követelményei:

Kézirat: DOC (DOCX) formátum, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz.

Terjedelem: A tanulmányok irodalomjegyzék nélkül legfeljebb 40-50 ezer karakter (szóközökkel), a rövidebb írások esetén pedig 10-20 ezer karakter (szóközökkel) terjedelemben közölhetők.

Egyértelmű legyen a főcím, alcím tagolás.

A tanulmány szerzőjének affiliációját a lábjegyzékben jelölje: pozíció, intézmény, elérhetőség (email).

A kéziratok esetében kérünk 1500–2000 karakter hosszúságú magyar és angol nyelvű absztraktot, valamint 3–5 kulcsszót magyarul és angolul. Az absztrakt tartalmazza a tanulmány célját, mutassa be a cikk felépítését, valamint a főbb eredményeket. Az angol nyelvű absztraktban lehetőség szerint kerülje az első személyű névmások használatát (én, mi, enyém stb.), használjon helyette passzív szerkezeteket.

 

A tördelőszerkesztő munkájának megkönnyítése érdekében minél kevesebb formázást használjon.

 

A főszöveg kiegészítését tartalmazó lábjegyzeteket arab sorszámozással illesszék a szövegbe.

Ábrák és táblázatok

Az ábrákat és a táblázatokat a szövegbe legyenek beépítve. Számozással jelezze a szövegben elfoglalt pontos helyüket, címüket, forrásukat, illetve zárójelben hivatkozzon rájuk a kézirat szövegében.

Az ábrákat (térképeket, diagramokat, fotókat stb.) külön fájlban is csatolja a kézirathoz, lehetőleg .png, .jpg vagy .tiff formátumban. Az ábrák felbontása legalább 300 dpi legyen. (Az ábrák maximális szélessége 12,5 cm, egész oldalas fektetett ábránál 18,3 cm.) Az ábrafeliratokon törekedjen az olvasható méretekre.

 

Hivatkozások

A lábjegyzetek ne tartalmazzanak irodalmi hivatkozást, azokat a főszövegben kérjük feltüntetni. Ha a hivatkozott mű szerzője szerepel a szövegben, a név után zárójelben legyen a hivatkozott mű megjelenésének éve és szó szerinti hivatkozás, illetve ábrák vagy táblázatok átvétele esetén a hivatkozott oldalszám pl. Enyedi (1985: 98). Többszerzős hivatkozásnál, három szerző felett (első szerző et al.) típusú hivatkozás szerepeljen.

Irodalomjegyzék

A szöveget az Irodalom követi a szerzők (szerkesztők) neve szerinti betűrendben.

Kérjük, hogyha a felhasznált irodalomnak van DOI száma, azt feltétlenül tűntessék fel az irodalomjegyzékben!

 

1. Könyv

A szerző családneve és utónevének kezdőbetűje, a megjelenés évszáma (zárójelben, utána kettőspont), a könyv címe (dőltbetűvel, utána pont), alcíme (dőltbetűvel, utána pont), a kiadó neve (utána vessző), a város, ahol kiadták. (Ha van, sorozatcím és sorszám – zárójelben.) Ha szerkesztő a vezető alkotó, akkor a neve után fel kell tüntetni: (szerk.) vagy (ed.) stb. A társszerzők neve közé vesszőt teszünk. Példa könyvre:


Horváth Gy., Hajdú Z. (szerk.) (2010): Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs (Régiók Európája; 4.)

2. Folyóiratcikk

A szerző családneve és utónevének kezdőbetűje, a megjelenés évszáma (zárójelben, utána kettőspont), a cikk címe (utána pont), esetleges alcíme (utána pont), a folyóirat címe (dőltbetűvel, utána vessző), sorszám az évfolyamon belül (utána pont és vessző), a cikk első és utolsó oldalszáma. Az évfolyamszámot csak akkor kell megadni, ha a hivatkozott mű másképp nem azonosítható. Az évfolyamszám a folyóiratcím után álljon, és kövesse az évf. rövidítés vagy a kötet szó, ez után pedig az évfolyamon belüli lapszám. Elektronikus folyóirat esetén az információ kiegészül az internetes címmel. A. társszerzők neve közé vesszőt teszünk. Példák folyóiratcikkre:

Hajdú Z. (2008): A kárpát-medencei államosodási térfolyamatok kérdőjelei: széttagolódás, kárpát-medencei integráció, avagy betagolódás az euro-atlanti nagytérségi rendszerekbe? Közép-európai Közlemények, 2., 27–33.

Berndt, C., Boeckler, M. (2011): Geographies of markets: Materials, morals and monsters in motion. Progress in Human Geography, 4., 559–567. https://doi.org/10.1177/0309132510384498

3. Gyűjteményes kötetben szereplő cikk

A szerző családneve és utónevének kezdőbetűje (utána pont), a megjelenés évszáma (zárójelben, utána kettőspont), a cikk címe (utána pont), esetleges alcíme (utána pont). A befogadó kötet leírását az In: vezeti be. Következik a szerkesztő családneve és utónevének kezdőbetűje, a (szerk.) vagy (ed.) (utána kettőspont), a kötet címe (dőltbetűvel, utána pont), esetleges alcíme (dőltbetűvel, utána pont), a kiadó neve (utána vessző), a város, ahol kiadták (utána vessző), a cikk első és utolsó oldalszáma. Példa gyűjteményes kötetben levő cikkre:

Péteri G. (1991): Az önkormányzatok és oktatási intézmények viszonya, finanszírozási kérdések. In: Kozma T. (szerk.): Önkormányzat és iskola. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 122–154.

Ha a szerző nem természetes személy, akkor a szervezet neve a kiadó pozíciójából a szerzőébe lép előre. [Szögletes zárójelben] meg kell adni a kollektív szerző teljes nevét. Példa kollektív szerzőre:

KSH [Központi Statisztikai Hivatal] (2005): Területi statisztikai évkönyv 2004. Budapest

4. Internetes források

A http://www. elhagyásával a szöveg közben így kell hivatkozni: (http://www.rkk.hu 2011). Az irodalomjegyzékben a sorrend: http://www.stb/esigytovabb/ (utána szóköz), (Letöltés: dátum.) Példa internetes forrásra:

http://www.rkk.hu/tudomanyos_tevekenyseg/nemzetkozi kutatasok.html (Letöltés: 2011. március 16.)

A szerkesztés folyamata:

 

A kézirat beküldése után a szerkesztőség e-mailben tartja a szerzővel a kapcsolatot. A kéziratokat minden esetben két anonim lektor értékeli. Az anonim lektorálás megvalósulása érdekében kérjük, hogy se a nevét, se más, azonosításra alkalmas személyes adatát ne tüntesse fel a kéziratban és a kiegészítő fájlokban.

 

Lektorálási folyamat:

 

A szerkesztőség a beérkező tanulmányokat két független lektornak küldi meg, akik szerkesztők vagy külső szakértők lehetnek. A szerkesztőség fenntartja magának azt a jogot, hogy a beérkező lektori vélemények alapján visszaadja a kéziratot a szerzőnek kiegészítésre és átdolgoztatásra, illetve elutasítja annak közlését.

A lektorálás és a szerkesztői jóváhagyás után a kéziratot az olvasószerkesztő veszi gondozásba, így a szerkesztők mellett kérdései esetén ő is kapcsolatba léphet a szerzővel.

Az olvasószerkesztett és betördelt változatot visszaküldjük utolsó szerzői átolvasásra. Ekkor már csak az elütések, kisebb formázási problémák javítása lehetséges.

A cikkek leadásával kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésre a szerkesztoseg@cityhu.net email címen.

Kéréseink figyelembevételét előre is köszönjük!

City.hu Várostudományi Szemle Szerkesztősége

www.cityhu.net

bottom of page